top of page

**Villkor**
REGLER OCH VILLKOR KONTROLL. Följande villkor (dessa "Villkor"), godkänns av Juliana Scheidhauer ("Säljaren") och köparen ("Köparen"). Säljarens godkännande av en beställning är föremål för dessa villkor. Inga andra eller andra villkor, bestämmelser eller villkor ska vara bindande för Säljaren såvida inte Säljaren skriftligen har godkänt dem.

FULLSTÄNDIG AVTAL. Detta dokument representerar det fullständiga och slutliga avtalet mellan parterna angående dessa villkor.

MODIFIERING. Köparen förstår och samtycker till att (a) ingen ändring eller avsägelse av dessa villkor ska vara effektiva om de inte görs av en auktoriserad representant för säljaren skriftligen adresserad till köparen och specifikt hänvisar till dessa villkor; (b) ingen handling från säljarens sida ska anses modifiera dessa villkor; och (c) Säljarens erkännande eller godkännande av något skriftligt från köparen som står i konflikt med dessa villkor (inklusive alla inköpsorderformulär som innehåller andra villkor eller villkor) och varje efterföljande leverans av varor ska inte utgöra en ändring eller avstående från dessa Villkor.

VAROR SÅLDA. Den slutliga fakturan ska täcka de specifika kvantiteter av artiklar som anges på framsidan av den ("varorna").

ACCEPTERANDE AV KÖPARE. Köparen ska acceptera eller avvisa Säljarens försäljningsförslag inom tio (10) dagar från datumet för det. Köparens godkännande av något förslag ska dock inte resultera i ett köpeavtal och säljaren ska inte vara bunden av någon faktura förrän en sådan faktura har godkänts av en vederbörligen auktoriserad representant för säljaren.

BETALNINGSVILLKOR. Köpeskillingen för de sålda varorna ska vara det pris som anges på försäljningssidan eller i muntlig överenskommelse mellan säljare och köpare. Köpeskillingen ska betalas i amerikansk valuta.

LEVERANS. Säljaren ska leverera alla varor till en transportör för transport till Köparens verksamhetsställe eller enligt anvisningar skriftligen, med alla transportkostnader som betalas av Köparen på 2 USD per mil från utrustningens plats eller efter skriftlig överenskommelse mellan säljaren och köparen. Köparen ska bära all risk för förlust med avseende på varorna från det ögonblick då varorna levereras till transportören.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI ALLA VAROR KÖPSS AV KÖPAREN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "MED ALLA FEL", OCH SÄLJAREN GÖR INGEN REPRESENTATION ELLER GARANTI, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EN GARANTI OCH GARANTI. ANNAT FRÅGOR MED AVSEENDE PÅ VAROR. Varje bekräftelse av fakta eller löften som görs av säljaren ska inte anses skapa en uttrycklig garanti för att varorna ska överensstämma med sådan bekräftelse eller löfte. Eventuella beskrivningar, prover och specifikationer med avseende på varor som erbjuds till försäljning häri garanteras inte av säljaren att vara korrekta eller fullständiga. Om en modell eller ett prov visades för köparen, användes sådan modell eller prov enbart för att illustrera den allmänna typen och kvaliteten på varor som säljs av säljaren och inte för att representera att varorna nödvändigtvis skulle överensstämma med sådan modell eller prov. Varje beskrivning är uteslutande för att identifiera varorna och ingen bekräftelse, löfte, beskrivning, prov eller modell ska anses vara en del av grunden för köpet. SÄLJAREN REKOMMENDERAR STARKT ATT KÖPAREN UTFÖR EN INSPEKTION PÅ PLATS AV VAROR SÅLDA HÄR. SÄLJAREN SKA INTE VARA ANSVARIG FÖR KONSEKVENSERNA AV KÖPARENS UNDERLÅTENHET ATT INSPEKTERA VAROR ELLER FÖR NÅGON EXAKTIGHETER, Otillräckligheter ELLER UNDANTAG I SÅDANA BESKRIVNINGAR, EXEMPEL OCH/ELLER SPECIFIKATIONER. Säljarens anställda eller representanter har inte behörighet att göra några uttalanden eller utfästelser om kvalitet, karaktär, storlek, skick, kvantitet etc. hos de varor som bjuds ut till försäljning som inte är förenliga med dessa villkor. Sådana uttalanden som görs kommer inte att vara bindande för säljaren eller vara skäl för efterföljande anspråk.

FÖRSÄLJNING - BEgagnad UTRUSTNING. Köparen förstår att varorna som beskrivs här har använts av andra personer än säljaren. Köparen varnas och erkänner att sådana varor kan innehålla eller innehålla farliga kemikalier eller andra farliga material som kan vara eller kan bli, genom kemisk reaktion eller på annat sätt, direkt eller indirekt farliga för liv, hälsa eller egendom (på grund av toxicitet, brandfarlighet, explosivitet eller av andra liknande eller andra skäl under användning, hantering, rengöring, rekonditionering, bortskaffande eller när som helst efter att varan lämnat säljarens besittning och kontroll). Köparen befriar härmed Säljaren från allt ansvar som direkt eller indirekt härrör från förekomsten av ovannämnda kemikalier eller material, inklusive och inte begränsat till allt ansvar som direkt eller indirekt härrör från Säljarens underlåtenhet att ge mer specifik varning med avseende på enskilda artiklar eller ämnen eller från otillräckligheten i någon varning.

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR. Köparen erkänner att de varor som säljs häri kan vara farliga om de används på felaktigt sätt. Köparen bekräftar att den måste kontakta den ursprungliga tillverkaren för att få uppdaterade installations- och driftsmanualer och annan information för att säkerställa säker drift av varorna. Säljaren ansvarar inte för någon förlust eller skada som beror på defekter eller påstådda defekter i de sålda varorna eller från efterföljande användning av föremålen. Köparen samtycker till att försvara varje talan, talan eller orsak till talan mot säljaren, dess direktörer, tjänstemän, anställda och andra agenter och representanter av någon person baserat på sådan påstådd skada, sjukdom eller skada och att betala alla skador, kostnader och utgifter inklusive, men inte begränsat till, advokatarvoden eller juridiska kostnader i samband med detta eller till följd därav. Alla aktiviteter, både fysiska och material, tar fullt ansvar av individen, ägaren eller vårdnadshavaren för all aktivitet direkt eller indirekt till affärsmässig eller personlig användning på eller nära fastigheten.

SKADEERSÄTTNING. Köparen samtycker härmed till att försvara, gottgöra och hålla Säljaren skadeslös dess direktörer, tjänstemän, anställda och andra agenter och representanter från och mot alla skulder, domar, anspråk, förlikningar, förluster, skadestånd, straffavgifter, skyldigheter och utgifter, inklusive advokatarvoden och utgifter och andra yrkesarvoden och utgifter, som uppstår eller lider av en sådan person som härrör från, på grund av eller i samband med någon förlust, skada eller skada på person eller egendom som uppstår från, på grund av eller i samband med varorna som säljs nedan. Denna gottgörelse ska fortgå leverans av varorna till köparen och efterföljande försäljning eller annan överföring av varorna till tredje part.

FORCE MAJEURE. Säljarens förmåga att skicka varorna kan påverkas i händelse av force majeure, såsom en gudshandling, krig, sabotage, olyckor, upplopp, brand, explosion, översvämning, strejk, lockout, föreläggande, oförmåga att skaffa bränsle, kraft, råmaterial, arbetskraft, containrar eller transportanläggningar, olycka, brott på maskiner eller apparater, nationella försvarskrav eller någon annan orsak utanför säljarens kontroll. Säljaren ska inte ha något ansvar för underlåtenhet att skicka eller leverera varor i händelse av sådan force majeure och Säljarens skyldighet att slutföra leveransen av varor ska avbrytas under sådan force majeure-händelse och under en rimlig tidsperiod därefter; dock förutsatt att dessa villkor i övrigt förblir i kraft.

KÖPARNAS KREDIT. I händelse av att köparen inte betalar för en försändelse när den förfaller, förbehåller sig säljaren rätten, bland annat, att antingen säga upp avtalet eller avbryta ytterligare leveranser. Om Köparens ekonomiska ansvar skulle bli otillfredsställande för Säljaren, efter Säljarens eget gottfinnande, kan kontantbetalningar eller säkerhet som är tillfredsställande för Säljaren, efter eget och absolut gottfinnande, krävas av Säljaren innan framtida leveranser av Varor görs av Säljaren.

INSPEKTION. Köparen har inspekterat Varorna eller bekräftar härmed att Säljaren uppmanade, uppmanade och varnade Köparen att inspektera Varorna och Köparen avböjde att undersöka densamma. 

UPPDRAG. Köparen får inte överlåta sina rättigheter eller delegera sin prestation helt eller delvis enligt någon faktura utan föregående skriftligt medgivande från säljaren och varje försök till överlåtelse eller delegering utan sådant medgivande ska vara ogiltiga.

GÄLLANDE LAG. Alla fakturor och dessa villkor ska tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Illinois. Parterna är överens om att platsen för alla anspråk eller kontroverser som härrör från eller hänför sig till fakturor, dessa villkor eller fullgörandet eller brott mot dessa exklusivt ska fastställas och begränsas till den statliga kretsdomstolen i det artonde rättsdistriktet i Du Page County, Illinois.

REPARERA. Säljaren är inte skyldig att utföra reparationer eller modifieringar av varorna före försäljning eller leverans. Alla reparationsarbeten eller modifieringar som utförs av Säljaren på Varorna före försäljning ska utföras som ett resultat av Köparens enda begäran med hjälp av design och instruktioner som tillhandahålls av Köparen. Följaktligen ska Säljaren inte hållas ansvarig för eventuella påstådda skador som orsakats av eller härrör från reparationer eller modifieringar.

SÄLJAREN GER INGEN GARANTI, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDET, ANGÅENDE KVALITETEN, SÄLJBARHETEN, UTFÖRANDET ELLER NÅGON ANNAN FRÅGOR MED REPETERANDE TILL SÅDANA REPARATIONER ELLER MODIFIKATIONER.

SKÄRBARHET. Om någon bestämmelse i fakturan eller dessa villkor bedöms vara olaglig eller omöjlig att verkställa, ska det inte påverka verkställbarheten av någon annan bestämmelse eller paragraf i fakturan eller dessa villkor.

AVGIFTER OCH KOSTNADER. Om någon part inleder rättsliga förfaranden för att utöva sina respektive rättigheter som följer av fakturan och dessa villkor, ska den vinnande parten ha rätt att tillerkänna advokatarvoden och rättegångskostnader, plus kostnader för att verkställa, verkställa och/eller samla in eventuella domar på alla rättegångs- och överklagandenivåer.

bottom of page